1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organaJavni zavod Center za razvoj terciarnega izobraževanja SAŠA Velenje
NaslovKoroška cesta 62 a, 3320 Velenje
Odgovorna uradna osebaDarko Lihteneker, univ. dipl. inž., direktor
Datum prve objave katalogafebruar 2017
Datum zadnje spremembefebruar 2017
Katalog je dostopen na spletnem naslovuhttps://www.crti.si
Druge oblike katalogaKatalog je v tiskani obliki dostopen na sedežu CRTI SAŠA, vsak delovnik od 8:00 do 14:00.

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa
Kratek opis delovnega področja organaJavni zavod Center za razvoj terciarnega izobraževanja SAŠA Velenje (CRTI SAŠA) je julija 2016 ustanovila Mestna občina Velenje z Odlokom o ustanovitvi Javnega zavoda Center za razvoj terciarnega izobraževanja SAŠA Velenje. Osnovni namen zavoda je intenzivirati aktivnosti na področju razvoja terciarnega izobraževanja na območju SAŠA regije in realizirati cilje, ki so sprejeti Strategiji razvoja terciarnega izobraževanja v Mestni občini Velenje, in sicer: »strukturo obstoječih višjih in visoko strokovnih študijskih programov, ki se izvajajo v regiji SAŠA, v čim večji meri prilagoditi potrebam gospodarstva in obrti, v sodelovanju z gospodarstvom v naslednjih letih dvigniti nivo medsebojnega sodelovanja v okviru delujočih univerz in drugih zavodov organizirati izvedbo specialističnih, višje in visokošolsko strokovnih študijskih programov, ki so oziroma bodo odraz dejanskih potreb lokalnega gospodarstva«.
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot/
Organigram organaV pripravi.
2.b Seznam drugih organov z delovnega področja
Seznam vseh drugih organov s področja dela
 • Direktor CRTI SAŠA:
  Darko Lihteneker, direktor
  Telefon: 03/896-82-02
 • Svet zavoda CRTI SAŠA:
  mag. Karmen Grabant, predsednik
  Telefon: 03/896-82-00
 • Projektni svet zavoda CRTI SAŠA:
  dr. Vladimir Malenković, predsednik
  Telefon: 03/896-82-03
2.c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba Darko Lihteneker, direktor
Koroška cesta 62 a, 3320 Velenje
Telefon: 03/896-82-02
E-naslov: info@crti.si ali darko.lihteneker@scv.si
2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Notranji predpisi
 • Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Center za razvoj terciarnega izobraževanja SAŠA
 • Statut javnega zavoda Center za razvoj terciarnega izobraževanja SAŠA Velenje
 • Poslovnik o delu Sveta javnega zavoda Center za razvoj terciarnega izobraževanja SAŠA Velenje
 • Poslovnik o delu Projektnega sveta javnega zavoda Center za razvoj terciarnega izobraževanja SAŠA Velenje
Državni predpisi
 • Zakon o zavodih,
 • Zakon o javnih financah in podzakonski predpisi,
 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
 • Zakon o računovodstvu in podzakonski predpisi,
 • Slovenski računovodski standardi,
 • drugi akti, vezani na dejavnost zavoda,
 • Zakon o javnem naročanju,
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov.
Predpisi so dostopni na spletnem naslovu: http://www.pisrs.si/Pis.web/
Predpisi EU/
2.e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov/
2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov
 • Strategija razvoja terciarnega izobraževanja v Mestni občini Velenje
 • Letna poročila in programi dela CRTI SAŠA
2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organZavod vodi postopke skladno s splošnim upravnim postopkom.
2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidencZavod ne upravlja z javnimi evidencami.
2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk/
2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa/
Skip to content